Home » Supervision

Category Archives: Supervision

Personlighedstest NEO PI 3

-for ledere, medarbejdere og private

Psykolog Nikolaj Hyll tilbyder NEO-PI-3 personlighedstest på dansk og engelsk. NEO-PI-3 er den nyeste udgave af den mest anerkendte og bedst videnskabeligt underbyggede personlighedstest på markedet.

NEO-PI-3 er baseret på 5 – faktor modellen for personlighed også kaldet ”The Big Five”. Modellen er udviklet over mange år og gennem meget forskning (Costa og McCrrae, 1992). Faktisk udgør modellen og de udviklede tests den internationale standard, som andre tests måles op mod.

Personlighedstest i lederudvikling og rekruttering

I lederudviklingsarbejde og rekruttering er det relevant at indsamle mere objektive data om træk af personligheden, som ikke altid er synlige i den umiddelbare interaktion eller ansættelsessamtale.

NEO-PI-3 kan, når den anvendes af trænede og erfarne psykologer i et udviklingsforløb, hjælpe den enkelte leder til større indsigt i og erkendelse af egen personlighed. Og i et ansættelsesforløb kan den give vigtige data om hvordan ansøgeren vil kunne reagere følelsesmæssigt og adfærdsmæssigt i bestemte situationer og kontekster.

Det er meget værdifulde data, som ellers ikke indhentes. I en ansættelsessamtale kan en ansøger f.eks. mere eller mindre bevidst skjule, eller ikke ønske at vise, bestemte sider af sin personlighed. Og netop disse træk ved og facetter af personligheden er det vigtigt at kende til inden det endeligt besluttes om ansøgeren er et godt match. I et udviklingsforløb kan en leder, mere eller mindre bevidst, undgå at konfrontere/arbejde med sider af sin personlighed, som kan være de mest relevante og givende at lære bedre at kende, acceptere og udvikle optimale håndteringsstrategier i forhold til.

Personlighedstest i outplacement og selvudvikling

Også i et outplacement- eller selvudviklingsforløb er NEO-PI-3 relevant. Her kan testen give yderligere data til klientens og psykologens samarbejde i processen. Testens resultater bruges, sammen med øvrige psykologiske tests som tilbydes i Psykolog Nikolaj Hylls Psykologisk Sundhedstjek, som værktøj til optegning af model for personlighed og følelsessystem. Der igen bruges til det videre arbejde med afklaring af behov, ønsker, værdier, mål og design af og træning i optimale tænkning og adfærd, som klientens kan bruge fremadrettet til at nå sine mål i overensstemmelse med sine værdier.

NEO-PI-3 – indhold og opbygning

Testen måler på personligheden og kan anvendes til personer fra 17 år og ældre. Personligheden opgøres i på fem overordnede dimensioner eller faktorer; emotionelle reaktioner, ekstroversion, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Hver af faktorerne opgøres derudover også med en score på 6 underkategorier, som kaldes facetter.

Nedenfor er listet overordnede faktorer og facetter:

Overordnede faktorer Facetter
Emotionelle reaktioner Bekymring Temperament Pessimisme Social ængstelighed Impulsivitet Stressfølsomhed
Ekstroversion Varme Selskabelighed Dominans Aktivitet Spændingssøgen Positive emotioner
Åbenhed Åbenhed for fantasi Åbenhed for æstetik Åbenhed for følelser Åbenhed for handlinger Åbenhed for ideer Åbenhed for værdier
Venlighed Tillidsfuldhed Ligefremhed Godgørenhed Eftergivenhed Beskedenhed Sympati
Samvittighedsfuldhed Kompetence Orden Pligtopfyldenhed Præstationsorientering Selvdisciplin Besindighed

NEO-PI-3 administration – hvordan foregår det?

Testen består af 240 spørgsmål som besvares digitalt. Først bestilles testen hos Psykolog Nikolaj Hyll. Det kan gøres ved at sende en mail til hyllconsult@protonmail.com eller ringe til 29 82 91 74 (læg en besked, hvis der p.g.a. travlhed ikke svares). Herefter oplyses pris og betaling. Når betaling er modtaget, tilsendes link med adgang til tests og der bedes i den forbindelse om samtykke i overensstemmelse med persondatalovgivningen/GDPR. Via link opnås adgang til testen som udfyldes. Psykolog Nikolaj Hyll tilbyder, af psykologfaglige og etiske årsager, ikke personlighedstestning uden seriøs tilbagemelding, hvorfor der i ved personlighedstest indgår en to timers samtale, hvor testen og dens resultater gennemgås til detaljer med testtager. Dato, tid og sted for denne samtale (som kan foregå i klinikken eller arbejdsplads – efter ønsker og behov) aftales ved bestilling testen.

360 grader testning

Hvis det ønsket kan NEO-PI-3 tilbydes som 360 grader. I så tilfælde bestilles antal test svarende til det antal af målepunkter som ønskes. F.eks. leder selv, overordnet, kollega på samme niveau i virksomheden/organisationen og medarbejder/underordnet. Hvert målepunkt (den som skal udfylde testen med hans/hendes oplevelse af testpersonen) tilsendes efter bestilling og betaling link til testportal og samtykke. Når alle data er indsamlet foregår feedback i en samtale af 2 timers varighed – eller over flere gange, afhængig af aftale og om evt. efterfølgende lederudviklingsforløb.

Testrapport eller lederrapport

Ved feedbacksamtalen udleveres efter aftale, af psykologen udarbejdet, skriftlig rapport over testens resultater til testtager. Hvis det ønskes, kan der i stedet udarbejdes en lederrapport, som beskriver testens resultater /den målte personlighedsstruktur målt op mod en lederpopulation.

Tid fra bestilling til testning

På grund af stor efterspørgsel på denne ydelse må en vis ventetid forventes – aktuelt ca. 2 – 3 uger.

Supervision af psykologer og andre fagfolk

Psykolog Nikolaj Hyll tilbyder supervision af psykologer og fagfolk, der arbejder eller beskæftiger sig med sociale relationer. Flere faggrupper gør dette; læger, lærere, pædagoger, socialrådgivere, social- og sundhedsarbejdere og ledere.

Hvad er supervision?

Supervision er et ”rum” for faglig læring og udvikling. Det er et ”rum” som understøtter faglig og personlig trivsel og udvikling. Begge dele antages at være en forudsætning for at fagfolk kan optimere kvaliteten af og udviklingen i deres praktiske virke.

I supervisionen modtager klienten (supervisanden) faglig vejledning, støtte og udvidet mulighed for refleksion. Arbejdsrelaterede og eventuelle private problemstillinger og udfordringer identificeres og undersøges. Mål og drømme belyses.

I den vellykkede supervision opnår supervisanden øget indsigt i egne reaktioner (tanker, følelser, kropslige fornemmelser og – sansninger samt adfærd og konkrete handlinger), personlig stil, holdninger, strategier, underliggende leveregler samt grundlæggende antagelser om selv, omgivelser og omverden. Supervisanden arbejder i supervisionen med at forstå og acceptere disse reaktioner og identificere styrker og udviklingsområder. Dette gør det lettere for supervisanden at reflektere over situationer og handlemuligheder i stedet for som det oftest sker, at ”automathandle” på reaktionerne. Det giver øget ro, overblik og mulighed for at skabe, afprøve og træne nye tanke- og handlemønstre der i højere grad hjælper supervisanden mod faglige og personlige mål i overensstemmelse med hendes/hans værdier.

Supervisionen foregår efter kognitiv- adfærdsterapeutisk struktur og metoder – der er videnskabeligt underbyggede.

Forskningen om supervision

Det er alment kendt og anerkendt at supervision af ens professionelle virke som psykolog er vigtigt og bør prioriteres. Supervision anses inden for det kliniske kognitive – adfærdsterapeutiske paradigme som centralt for den enkelte psykologs stadige træning og dygtiggørelse.

Supervision tjener tre relaterede formål: 1. Et normativt, hvor psykologens klienters progression monitoreres og optimeres og hvor supervisandens kompetencer monitoreres og evalueres. 2. Et støttende, der retter sig mod den støttende og underbyggende funktion for supervisandens velbefindende og trivsel i sit professionelle arbejde og personlige liv i øvrigt. 3. En formativt, der omfatter undervisning og guidning af supervisanden i dennes praksis.

Forskning på området viser, at supervision som forventet og ønsket faktisk støtter og hjælper supervisanden ift. trivsel og velbefindende i arbejds- og privatliv i øvrigt. Det ses også, at de formative formål (undervisning og guidning) i en vis udstrækning opfyldes. Men det kan knibe med de normative formål der handler om optimering af supervisandens klienters progression og monitoreringen og evaluering af supervisandens kompetencer.

I supervision hos Psykolog Nikolaj Hyll er der derfor fokus på at supervisanden løbende monitorerer, evaluerer og udvikler sine kompetencer. Og på at supervisandens klienters progression er optimal.

Undersøgelser og forskningslitteratur anvendes som baggrund for dette skærpede fokus. Det betyder i praksis, at du som supervisand vil opleve at der er særligt fokus på:

 • Klare mål for samarbejdet, at de bliver skrevet ned og at de tager udgangspunkt i dine læringsbehov- og ønsker.
 • Hensyn til hvor du er din klinisk-/praktiske udvikling
 • Indentifikation af dine styrker og udviklingspunkter
 • Klare mål for hvordan du optimerer din selvreflektion
 • Klar supervisionsdagsorden – såvel for forløbet overordnet set som for hver supervisionssession
 • Din evaluering af supervisionen
 • Dine klienters progression
 • Dine eventuelle medbragte optagede sessioner fra din praksis som evalueres i supervisionen
 • Din feedback til mig ved afslutningen af hver session
 • Dine selvevalueringer efter terapisessioner med dine klienter
 • Dit arbede med dine styrker og udviklingsområder

Ovenstående pointer fra forskningen og fokuspunkter ift. supervision af psykologer antages også at være relevante for øvrige fagfolk som modtager supervision. Men supervisionen tilpasses selvfølgelig efter dine ønsker og hvad der er relevant i dit fag. Ligesom jeg heller ikke evaluerer fagspecifikke kompetencer som ligger ud over det klinisk- og kognitiv- adfærdsterapeutisk psykologiske.

Ved afrundingen af hver supervisions session tilbydes du at give mig skriftlig feedback på skema svarende til nedenstående:

 

Supervisandens navn:                                                                       Supervisor:

Dato for supervision:

Vurder dagens session ved at markere på linjerne nedenfor så det beskriver din oplevelse af supervisionen bedst muligt:

Vi arbejdede ikke med eller talte om det jeg ønskede at arbejde med eller tale om Mål og emner————————————— Vi arbejdede med og talte om det jeg ønskede at arbejde med og tale om
Supervisors tilgang passer ikke godt til mig Tilgang og metoder————————————— Supervisors tilgang passer godt til mig
Jeg følte mig ikke hørt og forstået Alliancen i supervisionen————————————— Jeg følte mig hørt og forstået
Der manglede noget i supervisionen i dag Generelt————————————— Generelt var dagens session rigtig god for mig

Skema er tilpasset efter terapivurderingsskema publiceret i Duncan et al (2003)

 

Litteratur

Duncan, B. L. & Miller., S. D., Sparks, J., Claud, D. Reynolds, L. R. D., Brown, J., & Johnson, L. D.  (2003)    The session rating scale: Preliminary psychometric properties of a ”working” alliance measure. I: Journal of Brief Therapy, 3(1), s. 3-12.

O´Donovan, A., Halford, K. W. & Walters, B. (2011)   Towards Best Practice Supervison of Clinical Psychology Trainees. I: Australian Psychologist 46 (2011), s. 101-112.

Psykolog Nikolaj Hyll

29 82 91 74
Sct. Georgs Vej 17a
3060 Espergærde

Klinikkens adresse er Sct. Georgs Vej 17A, 3060 Espergærde, 29829174