Home » Ikke kategoriseret » CBT ved kroniske sygdomme

CBT ved kroniske sygdomme

Kognitiv adfærdsterapi (CBT) er en terapeutisk tilgang, som forskning og erfaring har vist kan hjælpe mennesker med at håndtere en række psykologiske udfordringer, herunder de der er forbundet med kroniske sygdomme. At leve med en kronisk sygdom indebærer ofte en betydelig psykologisk belastning, da sygdommen og dens symptomer påvirker livskvalitet, daglig funktion og mentalt velbefindende på forskellige måder.

De psykologiske udfordringer forbundet med at leve med en kronisk sygdom kan være mange og de der er nævnt i denne artikel, dækker selvfølgelig ikke alle. Hvis du oplever en psykologisk udfordring, som ikke er nævnt her, er du meget velkommen til at sende en mail til psykolog Nikolaj Hyll og beskrive den – og naturligvis også til at spørge, hvordan kognitiv adfærdsterapi kan hjælpe og støtte mestringen af den pågældende udfordring.

Stress og angst

Der er helt naturligt og forventeligt, at der er usikkerhed forbundet med at leve med en kronisk sygdom. Usikkerheden kan føre til vedvarende stress og angst. Tanker om fremtiden, bekymringer over sygdommens progression og frygt for komplikationer kan alle bidrage til angst.

Depression

Kroniske sygdomme kan også øge risikoen for depression. De fysiske symptomer, begrænsninger i dagligdagen og sociale isolationsfaktorer kan alle være medvirkende årsager til depressive symptomer.

Negative tankemønstre

Mennesker der lider af kroniske sygdom, kan forventeligt og forståeligt udvikle et negativt tankemønster, hvor de kommer til at fokusere på begrænsninger, frem for muligheder. Denne reaktion skyldes hjernens og følelses- og hukommelsessystemets evolutionære biologiske udvikling og design. Reaktionen kan forværre følelser af håbløshed og hjælpeløshed og forstærke den oplevede betydning af sygdommen.

Nedsat livskvalitet

Kronisk sygdom medfører ofte også ekstra fysisk belastning i forbindelse med at håndtere symptomer, behandlinger og kompensere for reelle begrænsninger. Det påvirker forventeligt og forståeligt en persons livskvalitet betydeligt. Når livskvaliteten påvirkes, kan det føre til reaktioner med frustration, vrede og oplevelse af tab af kontrol over eget liv.

Hvilke kroniske sygdomme kan det dreje sig om?

Nogle af de mest udbredte kroniske sygdomme i befolkningen omfatter diabetes, hjertesygdomme, astma, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), inflammatoriske tarmsygdomme som Crohns sygdom og colitis ulcerosa, samt kroniske smertetilstande som fibromyalgi.

Hvordan kan CBT hjælpe til bedre trivsel og mestring helt konkret?

CBT kan hjælpe klienter med at håndtere disse udfordringer på flere måder. Ved første samtale udredes alle mulige psykologiske reaktioner og lidelser, som kan være forbundet med den kroniske lidelse. Et fuldt Psykologisk Sundhedstjek tilbydes. Udredningen undersøger hvilke psykologiske lidelser sygdommen allerede har bidraget til udviklingen af, samt hvilke lidelser den kroniske sygdom øger sandsynligheden for at udvikle over tid. Herefter udarbejdes, i samarbejde med klienten, problem-/målliste og varighed af behandling eller forebyggelse diskuteres og aftales. Det sikrer, at der arbejdes målrettet med de udfordringer, som det er vigtigst for klienten af arbejde med og der vælges bedst egnede metoder fra den omfattende kognitive- adfærdsterapeutiske ”værktøjskasse”.

I løbet af behandlingen trænes bl.a. identifikation af negative tanker og uhensigtsmæssig adfærd og opmærksomhedsstyring. Klientens trænes i at lægge mærke til, registrere, nuancere og modsvare negative automatiske tanker og antagelser, der kan forværre deres psykologiske tilstand. Det kan f.eks. være tanker, som leder til følelser af håbløshed, hjælpeløshed eller overdrevne bekymringer. Bekymringer, ruminationer og adfærd styret af disse følelser identificeres og klienten træner sig i at styre opmærksomheden mod det fysiske ubehag og de negative følelser på en bevidst og kontrolleret måde, ligesom der trænes i afkoblet opmærksomhed og fokuseret opmærksomhed på andet end symptomer, smerter og betydning af den kroniske sygdom.

CBT er problem- og udfordringsfokuseret samt konkret

CBT fokuserer på at udvikle konkrete løsninger på problemer, som klienten står overfor i forbindelse med sin kroniske sygdom. Dette kan omfatte at lære mestringsteknikker, strategier til håndtering af stress og identifikation af ressourcer til støtte.

Det er afgørende at uhensigtsmæssig adfærd identificeres, styres og ny mere hensigtsmæssig adfærd optrænes

Behandlingen hjælper altså klienten med at identificere, registrere og ændre uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, der kan forværre tilstanden, såsom overdreven inaktivitet eller undgåelse af sociale situationer. Eller dulmende- eller flugtstrategier, som f.eks. alkohol, overspisning, isolationstendens eller oversovning. I behandlingen opmuntres og hjælpes klienten i gang med, og derefter til at vedligeholde, sundere og mere hensigtsmæssige copingadfærd.

Bedre følelsesmæssig regulering

CBT hjælper til bedre og mere effektiv følelsesmæssig regulering. Dels gennem tanke- og adfærdsarbejdet, men også ved introduktion til, og træning i, andre teknikker til følelsesmæssig regulering. F.eks. mindfulness og afspændingsteknikker. Det hjælper også til at reducere angst og stress forbundet med deres sygdom.

CBT virker fremmende for den oplevede livskvalitet.

Gennem CBT arbejder klienten og terapeuten sammen om at identificere mål for forbedring af livskvaliteten og udvikle konkrete skridt til at nå disse mål. Dette kan omfatte at finde nye hobbyer, forbedre sociale forbindelser eller fokusere på positive aspekter af ens liv trods sygdommen. Efterhånden som disse mål og delmål opnås forøges den oplevede livskvalitet og det kan konkret måles i tests undervejs i behandlingsforløbet.

Få effektiv behandling hos specialistuddannet kognitiv adfærdspsykolog

Samlet set er CBT derfor en værdifuld, stærk og effektiv terapeutisk tilgang til at hjælpe klienter med kroniske sygdomme med at håndtere de psykologiske udfordringer, de står overfor, og forbedre deres generelle trivsel og livskvalitet. Og derfor er det naturligvis afgørende for effekt og udbytte, at man modtager behandlingen hos en psykolog der er specialistuddannet i kognitiv- adfærdsterapeutisk teori og metoder og at disse tilpasses klientens individuelle behov og situation.

Psykolog Nikolaj Hyll

29 82 91 74
Sct. Georgs Vej 17a
3060 Espergærde

Klinikkens adresse er Sct. Georgs Vej 17A, 3060 Espergærde, 29829174